مشخصات فنی نرم افزار مدیریت منابع انسانی

از بدو مطرح شدن نرم‌افزار تاکنون، معما‌ری‌های متفاوتی بمنظور طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای نرم‌افزاری ارائه شده است. معماری‌ها ازیک‎ طرف برخاسته ازامکانات و ماهیت سخت‌افزارها درزمان خود و از طرف دیگر نمایانگر نوع و نگرش انتظارات طرح شده توسط کاربران است. باید بخاطر داشت که نرم‌افزار دارای ماهیتی پویا بوده ودرهر زمان می‎‌بایست خودرا با خیل عظیم نیازها و انتظارات جدید کاربران منطبق نماید. چرا که نرم‌افزار عصاره خواسته‌های انسانی بمنظور بالفعل شدن بر روی بستر سخت‌افزار درگذر زمان است. بدیهی است ازگذشته تاکنون، هم طیف خواسته‌های انسانی تغییر کرده و خواهد کرد و هم سخت‌افزارها دچار تغییر و تحول گسترده‌ای بوده و خواهند بود.

در این راستا لازم است نرم‌افزار نیز با رعایت کامل اصل انعطاف‎‌پذیری، پذیرای تمامی تحولات ازگذشته تاکنون بوده و بتواند درهر زمان رسالت خود را به‌خوبی انجام دهد. هر معماری دارای شاخص‌ها و ویژگیهای منحصر بفرد خود بوده و نرم‌افزارهایی که بااتکا بر هر یک ازانواع معماری پیاده‌سازی می‌گردند، خصایص خود را ازمعماری بکارگرفته شده به ارث خواهند برد. نرم‌افزارهای فراگستر نیز براساس معماری N_Layer که شامل لایه‌های منطقی و فیزیکی مختلف وجداگانه می‌باشند ساخته شده‌اند.

از محسنات تولید نرم‌افزارها براساس این معماری می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • بروزرسانی وتوسعه آسان‌تر نرم‌افزارها باتوجه بجدابودن اجزا وفایل‌های هر لایه
 • گسترش‌پذیر بودن نرم‌افزار (Scalability) که امکان توزیع سیستم رابر روی سرورهای متعدد فراهم میسازد
 • افزایش خوانایی سورس برنامه‌ها ودرنتیجه افزایش کیفیت کدها وکاهش هزینه برای نگهداری وتوسعه آن
 • اعمال تغییرات درلایه‌های مختلف باحداقل تاثیر دربخش‌های مرتبط دیگر
 • امکان بکارگیری نیروهای متخصص درلایه‌های مختلف

درشکل زیر شمای کلی الگوی معماری نرم‌افزارهای تولید شده فراگستر را که برگرفته از الگوی توسعه داده شده معماری NET-based distributed application است رامشاهده می‌نمایید. بدیهی است معماری منتخب، براساس دیدگاه‌های واحد مهندسی تحقیق و توسعه فراگستر در راستای طرح تکوین محصولات، چندین مرحله مورد بومی‌سازی وبازنگری قرار گرفته است.

ArchitectureDiagram

نرم‌افزارهای تولید شده فراگستر‎‌ باتوجه به معماری‌ای که ازآن پیروی می‌نماید در لایه کاربری (Presentation Layer) تاکنون درپلتفرم‌های نرم‌افزاری

 • Windows Application
 • Web Application
 • Mobile Application
 • Extended Office Application

تولید وروانه بازار گردیده است.

در تولید UIهای نرم‌افزارها با استفاده از ۳th Partyهای برتر درحوزه رابط‌های کاربری در عین رعایت اصول حرفه‌ا‌ی تولید فرم‌های نرم‌افزاری (که باتوجه به راه‌اندازی خط تولید نرم‌افزار در شرکت فراگسترو ایجاد و بهره‌‎برداری از روش تولید نرم‌افزار مدون تحت عنوان FaraGostar Framework استانداردهای برتر درحوزه طراحی و تولید سیستمهای نرم‌افزاری همواره رعایت و گارانتی گردیده‌اند) سه اصل:

 • سادگی کاربری نرم‌افزارها
 • سرعت نرم‌افزارها ازلحاظ کاربری روان و پردازش پر سرعت
 • دارابودن استاندارد بالا

همواره غیر قابل عدول بوده است بگونه‌ای که سیستمهای تولید شده در فراگستر درطی سالیان گذشته همواره در عین زیبایی و کاربرپسند بودن و امکانات مورد اقبال کاربران، نرم‌افزارهای باسلایق و میزان تجربه کاربری متفاوت قرار گرفته است. درسالیان اخیر Janus، DevExpress، Telerik وComponent One همواره درطراحی واسط‎‌های کاربری ‌‎نرم‌‎افزارهای فراگستر مورد استفاده قرار گرفته است.

باتوجه بپیش‌بینی تعامل کاربر باسیستم، پروسه هماهنگی ومنطبق ساختن ارتباط کاربر بامنطق ومحدویت‌های تعریف شده درفرم‌های نرم‌افزارها، دربخشی جداگانه بنام User Process Component انجام گرفته است. بااستفاده ازاینروش، لزوم تعریف محدودیت‌ها بصورت Hard Code برای State Management Logic وجریان فرایند درسیستم وجود ندارد. بهمین دلیل یک موتور تعامل باکاربر بنام User Interaction Engine طراحی گردیده تا ازUser Interface های مختلف باکاربردهای متفاوت وحتی سرویس‌ها پشتیبانی نماید.

درلایه Business Logic Layer یا همان BLL تمام قواعد ودستورالعمل‌های کاربری سیستمها بصورت کاملاً جداگانه قرار گرفته شده‌اند. تکنولوژی مورد استفاده در این قسمت ازسیستمها بنابه مقتضیات سیستمها، Windows Communication Foundation، Web Service و یا Net Classes. میباشد. لایه BLL خود به بخش‌های کوچکتری دسته‌بندی شده است که بترتیب، Objectها بمنظور انتقال داده‌ها بین لایه‌ها درقسمت Business Entity ، ارتباط میان اشیا، قواعد وفرایندها و همچنین محاسبات درقسمت Business Component ورویه وترتیب انجام کارها درقسمت Business Workflow جای گرفته‌اند.

درلایه دسترسی به داده‌ها، Data Access Layer یا همان DAL وظیفه ارتباط بامنبع داده تعریف شده است. برای هر موجودیت شناسایی شده درسیستم، دراین لایه کلاسی ایجاد گردیده که کار با منبع داده ازآن طریق انجام می‌گردد. کارکردهای این لایه ازطریق لایه‌های BLL وUI فراخوانی می‌شوند. این لایه بسته به نوع منبع داده دارای دوجزء Data Access Component برای ایجاد کلاس‌های متناظر جداول پایگاه داده و Service Agents جهت ایجاد ارتباط بابرنامه‌های کاربردی، سیستمها یا سرویسهای دیگر تدارک دیده شده است. تکنولوژی مورد استفاده دراین لایه ازبرنامه Entity Framework میباشد.

پایگاه داده‌های پیش‌فرض مورد استفاده درسیستمهای فراگستر Microsoft SQL Server 2008 R2 میباشد و تکنولوژی گزارش‌گیری علاوه بر نرم‌افزار گزارش‌سازتولید شده توسط فراگستر, Microsoft Reporting Service، Excel وStimul میباشد.

تکنولوژیهای مورد استفاده
.NET Framework v4.0 Application Platform
C# 4.0 Development Language
AS.NET 4.0-MVC 4.0-JQuery Web Application
SQL Server 2008 R2 Date Base
Excel – Stimul – Microsoft Reporting Service Reporting
Scrum Methodology