نـرم افـزار مـسیر ارتقـای شغـلی

به منظور افزایش انگیزه و اثر بخشی کارکنان سازمان مکانیزم‌های متنوعی وجود دارد که در زیر سیستم مسیر ارتقای شغلی فراگستر قابل تعریف می‌باشد. این نرم‌افزار با ارائه گزارشات و هشدار‌های به موقع ، ابزار مدیریتی مناسبی را در اختیار سازمان در خصوص پیاده‌سازی سیستمی این مهم قرار می‌دهد.

مزایا :

  • کنترل عدم همزمانی تصدی یک پست
  • گزارش از تغییر پست و جایگاه سازمانی
  • امکان حفظ سوابق انتصابات پرسنل
  • امکان بلا سمت نمودن پرسنل
  • گزارش از پست های بلا تصدی و متصدی دار
  • گزارش نتایج ارزیابی عملکرد
  • گزارش از انواع سوابق پرسنل
  • گزارش از مدارک تحصیلی به تفکیک تاریخ های مختلف
  • گزارش از ساعت دوره های آموزشی طی شده