نـرم افـزار مـزایا و خدمـات رفاهـی

نرم‌افزار مدیریت مزایا و خدمات رفاهی فراگستر ابزاری است جهت مدیریت صحیح خدمات رفاهی پرسنل با توجه به معیارهایی که از سوی سازمان تعریف می‌گردد. همچنبن در این نرم افزار امکان تعریف پرونده بهداشت و سلامت پرسنل و درج اخرین وضعیت استفاده از امکانات بهداشتی و بیمه با محاسبه عوامل ریالی آن وجود دارد.

مزایا :

  • تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
  • ثبت هزینه های درمانی، بهداشتی پرسنلی
  • حفظ سوابق هزینه های درمانی، بهداشتی
  • پشتیبانی از انواع وامهای پرسنلی
  • تشکیل پرونده وامهای رفاهی پرسنل
  • حفظ سوابق وامهای دریافتی و وضعیت جاری دفترچه اقساط
  • پشتیبانی از انواع اماکن رفاهی
  • تشکیل پرونده سوابق استفاده از اماکن رفاهی جهت اولویت بندی پرسنل
  • امکان تعریف مزایای متنوع نظیر بن، طرح ترافیک و …
  • انواع گزارشات کاربردی