نـرم افـزار جـبران خدمت و حـقوق و دستمزد

راهکار حقوق و دستمزد فراگستر با رویکرد محاسبه ریالی بر مبنای خروجی‌های سایر زیر سیستم‌های حوزه منابع انسانی طراحی گردیده است. از ویژگی‌های اصلی این نرم‌افزار می‌توان به یکپارچگی کامل با سایر زیر سیستم‌ها و امکان پیاده سازی الگوهای مختلف پرداختی اشاره نمود.

مزایا :

 • تعریف دوره های پرداختی و عملیات بستن دوره ها
 • تعریف چندین پرداخت در یک ماه
 • تعریف انواع بدهی های بلند مدت
 • پشتیبانی از صندوق بازنشستگی خدمات کشوری و تامین اجتماعی
 • پشتیبانی از نظامهای مالیاتی، بیمه و کسورات ایثارگران
 • تعریف انواع بیمه های تکمیلی
 • تعریف انواع صندوق های پس انداز
 • تعریف انواع روش محاسبه مالیات (پلکانی، ثابت… )
 • امکان متناسب سازی نظام های پرداختی با الگوی سازمانها و شرکتها
 • امکان حفظ سوابق تغییرات قوانین
 • پشتیبانی از چندین مرکز هزینه حقوق و دستمزد
 • پشتیبانی از شعب مختلف بیمه و مالیات و امکان تهیه تفکیکی لیستها و دیسکتها
 • امکان خواندن فایل کارکرد انواع دستگاه کارت ساعت زنی موجود در بازار
 • تعدیل مالیات ماهانه و سالیانه
 • تهیه خروجی های استاندارد(دیسکت بانک،بیمه و مالیات)
 • محاسبه خودکار معوقات و دیون پرداختی
 • کنترل هوشمند مقادیر محاسبات
 • محاسبه مبالغ اضافه کاریهای عادی، ویژه، شبکاری و ….
 • صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • محاسبه و صدور گروهی فیش های حقوقی ماهانه
 • امکان ارسال فیش حقوقی به ایمیل پرسنل
 • امکان ارسال فیش حقوقی به صورت پیام کوتاه
 • امکان ارسال فبش حقوقی به کارتبال الکتورنیکی پرسنل
 • انواع گزارشات کاربردی