نرم افزار تشکیلات و مشاغل

با توجه به تاثیر مستقیم چیدمان صحیح ساختار سازمانی و تعریف مشاغل، در افزایش کارایی سازمانها، وجود یک نرم افزار اطلاعاتی جامع جهت پاسخگویی به نیازهای سازمان در این حوزه از الزامات تمامی سازمانهای پیشرو به شمار می آید. نرم افزار طراحی سازمان و تجزیه و تحلیل شغلی فراگستر، با درک صحیح از طراحی مشاغل امکان ثبت و کنترل شرایط احراز و استاندارد های عملکردی مشاغل را در قالب ساختار سازمانی ممکن می سازد.

مزایا :

 • امکان تعریف و ویرایش مصوبات تشکیلات سازمانی
 • امکان تعریف پستهای سازمانی
 • امکان سطح بندی پستهای سازمانی در رده های گوناگون مدیریتی ، کارشناسی و…
 • امکان نوع بندی پستهای سازمانی بر اساس پارامترهای نظیر : ثابت، مجازی، متناظر و…
 • امکان تعریف سقف تعداد پست های بلاتصدی و تصدی دار
 • امکان نگهداری تاریخچه پستهای سازمانی
 • حفظ سوابق متصدیان یک پست
 • امکان تعیین مشاغل مجاز برای احراز یک پست
 • امکان تعریف نیازهای آموزشی لازم برای احراز یک شغل
 • امکان ثبت پارامترهای لازم جهت احراز یک شغل نظیر : جنسیت، مدارک تحصیلی، سوابق مرتبط و…
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از مشاغل نظیر حق اشعه، سختی کار و…
 • امکان ارتباط یک شغل به رسته های شغلی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از محل های جغرافیایی واحدهای سازمانی نظیر: محرومیت از تسهیلات رفاهی بدی آب و هوا و…
 • امکان نسخه برداری و بارگذاری از قسمتهای مختلف چارت جهت سهولت و تسریع در تعریف چارت های مشابه
 • امکان تعریف ضرایب ریالی برای پستهای سازمانی نظیر درجات سرپرستی مستقیم و غیر مستقیم
 • انواع گزارشات کاربردی