نرم افزار پرسنلی و احکام

زیرسیستم پرسنلی و احکام فراگستر با هدف جمع آوری اطلاعات جامع و از پرسنل و کلیه امور مربوط به قراداد و سوابق آنها در سازمان ها طراحی شده است. از مهمترین ویژگی های زیر سیستم پرسنلی و احکام فراگستر نگهداری سوابق پرسنلی با حفظ تاریخچه تغییرات آن در سیستم می باشد که به این وسیله گزارشات آماری و دقیقی از روند تغییرات در سازمان ازجمله میانگین سطح تحصیلات یا میانگین سن افراد و … را در بازه های مختلف به مدیران سازمان ها ارائه می دهد. محور مرکزی هر نرم افزار مدیریت منابع انسانی، زیر سیستم پرسنلی و صدور احکام آن می باشد. زیر سیستم پرسنلی و صدور احکام فراگستر ابزاری قدرتمند جهت پیاده سازی و صدور انواع احکام در نظام های مختلف محاسباتی می باشد.

مزایا :

 • تکمیل پرونده پرسنلی(سوابق شغلی، تحصیلات، وضعیت تاهل و سایر اطلاعات شخصی)
 • ایجاد پرونده استخدامی (ست سازمانی، نوع استخدام، وضعیت اشتغال، محل خدمت، شغل)
 • ثبت اطلاعات پزشکی ابتدای استخدام
 • نگهداری سوابق ایثارگری
 • نگهداری سوابق آموزش
 • نگهداری سوابق ارزیابی
 • نگهداری سوابق حراستی پرسنل
 • ایجاد پرونده الکترونیکی پرسنل (فایلهای مستندات مرتبط با پرسنل)
 • نگهداری اطلاعات کامل وابستگان(همسر، فرزندان، والدین و …)
 • امکان دسترسی به سوابق وامهای مورد استفاده
 • صدور انواع حکم و قرارداد پرسنلی(استخدام، انتساب، ارتقا مدرک تحصیلی، ارتقا شغل و… )
 • امکان صدور انواع احکم اصلاحی
 • امکان اخذ تاییدات اداری و مالی بر روی احکام صادر شده
 • گزارش از سوابق پرسنلی بر اساس تاریخ تاثیر
 • گزارش از انواع احکام صادر شده پرسنلی
 • امکان گزارش گیری به تفکیک عوامل ریالی احکام
 • امکان تعریف انواع فرمت های چاپی با نرم ازفزار گزارش ساز فراگستر
 • انواع گزارشات کاربردی