نرم افزار تایم شیت

سیستم ثبت کارکرد کارکنان یا به عبارتی سیستم تایم شیت، نرم افزاری تحت وب میباشد که اطلاعات کارکرد کارکنان را به تفکیک پروژه وفعالیت های آن اخذ و علاوه بر کنترل کارکرد در تصمیم گیری مدیران نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این سیستم مدت زمان صرف شده برای هر پروژه ، فعالیت را جمع بندی و پس از تایید مدیران به سیستم حقوق ارسال مینماید. سامانه تایم شیت در سیستم های بهای تمام شده نقش اساسی ایفا میکند و میزان دستمزد مستقیم مصرفی برای پروژه را گزارش مینماید. مدیران میتوانند در لحظه از میزان هزینه کرد، حقوق و بودجه پروژه ها در این خصوص مطلع شوند. آگاهی از ساعات صرف شده برای پروژه ها، به تفکیک نوع عملیات و فعالیت می تواند اطلاعات ارزشمندی در کنترل بیشتر نیرو های انسانی در اختیار مدیران قرار دهد.

مزایا :

  • ایجاد تایم شیت بر اساس دوره های زمانی دلخواه
  • محیط وب برای ثبت اطلاعات تایم شیت
  • ارتباط با سیستم کارت ساعت زنی برای کنترل ساعات اعلام شده در تایم شیت
  • امکان بررسی و تایید تایم شیت توسط مدیر پروژه
  • ارتباط یکپارچه با سیستم حقوق و دستمزد برای دریافت مدت زمان کارکرد در پروژه
  • صدور سند حسابداری به تفکیک پروژه ها
  • گزارش برآورد میزان ساعات مصرف شده در پروژه و همچنین تفکیک آن بر اساس کارکنان پروژه
  • گزارش میزان مدت زمان صرف شده برای فعالیت ها