نرم افزار آموزش

نرم افزار آموزش فراگستر با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین کارکنان، سرپرستان و رابطین آموزش واحد با واحد آموزش سازمان و مطلع‌کردن کارکنان از برنامه‌های آموزشی سازمان طراحی گردیده است. هدف اصلی این سیستم، تطبیق فرآیندهای آموزشی با نیازهای یادگیرنده جهت اشتغال در پست‌های مورد تصدی و یا پیش نیازهای مربوط به ارتقاء پست می‎باشد.

مزایا :

 • تامین زیر فرایندهای آموزش (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثر بخشی)
 • قابلیت اتصال به کلاس های مجازی
 • ابزار تجزیه و تحلیل و تدوین مشاغل با مدل Onet
 • قابلیت برگزاری آزمون های الکترونیکی با تعریف انواع سوال و تحلیل نمرات
 • قابلیت ساخت محتوا و برگزاری دوره های الکترونیکی Scorm
 • احتصاص پروفایل شخصی به کارکنان سازمان جهت رویت شناسنامه آموزشی، ارزیابی دوره ها و شرکت درنیازسنجی و …
 • بررسی نشانگرهای استاندارد جهت پایش فرایندهای آموزش
 • ابزار گزارش ساز جهت تهیه و تولید گزارشات و نمودارهای سفارشی و گواهینامه و فرم ها
 • پورتال آموزشی جهت ارائه تقویم و ثبت نام و پرداخت الکترونیکی و … برای مراکز آموزشی
 • منطبق با استانداردهای ۱۰۰۱۵ ، IWA۲ ، ANSI ، NTA ، PDK
 • منطبق با نظام آموزش کارکنان مدیریت خدمات کشوری
 • دارای روش های نیاز سنجی Standard Of Skill ، DACUM ، PAQ ، Delphi
 • دارای گواهینامه سطح بلوغ امنیتی OWASP
 • مدل اثربخشی کرک پاتریکThe Kirkpatrick Model
 • انواع گزارشات کاربردی